TIỀN GIANG, HẬU GIANG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 86ha ĐẤT LÚA SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Thủ tướng đồng ý cho 2 tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch. Tỉnh Hậu Giang được chuyển đổi hơn 56 ha còn tỉnh Tiền Giang gần 30 ha.

Thủ tướng vừa đồng ý cho UBND tỉnh Hậu Giang và tỉnh Tiền Giang chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, tỉnh Hậu Giang được quyết định chuyển đổi 56,8 ha đất còn tỉnh Tiền Giang chuyển đổi gần 30 ha.

UBND tỉnh Hậu Giang, Tiền Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng về việc tổ chức, triển khai, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Lê Xuân, Người Đồng Hành, Anh Tuấn (TH)